หางาน

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานและ ลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานต่างๆ 46 อัตรา รับสมัคร – 10 พฤษภาคม 2567

ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานและ
ลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม พนักงาน จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน
45 อัตรา รวม 46 อัตรา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงาน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา
– ปวส.

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา
วุฒิการศึกษา
– ปริญญาตรี จำนวน 1 คน
– ปวส. จำนวน 1 คน
– ปวช. จำนวน 2 คน
– ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน
– ม.6 จำนวน 21 คน
– ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ ติดยาเสพติด เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะที่
ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานจากรัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะ
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การสาธารณะ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3 ตำแหน่งในสังกัดฝ่ายผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1,
โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ, การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสีและสามารถ
ปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้
4 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
5 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษา
ดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้
คุณวุฒิเทียบเท่า ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบ
การศึกษารับรองว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้น
เป็นเกณฑ์

เอกสารการสมัคร ต้องยื่นเอกสารครบถ้วน ดังนี้
1 ใบสมัครงาน (สแกน QR Code ท้ายประกาศ)
2 สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5 หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น
6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruit@gpo.or.th
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th
หรือ www.facbook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

File pdf แนบ..

Related Articles

Back to top button